Karhes Elektrik Üretim A.Ş. nin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

KARHES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Denizli Ticaret Sicil 29396 – Saraylar V.D. 5240603822
Asmalıevler Mahallesi, Taşgeçit Caddesi, No:2, Pamukkale, Denizli

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 03.05.2017 tarihli almış olduğu karar istinaden; 20.05.2017 tarihinde, saat: 10.00’da, Asmalıevler Mahallesi, Taşgeçit Caddesi, No:2, Pamukkale, Denizli adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2016 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ilan metni, 04.05.2017 tarihli Deha20 gazetesinde ve 05.05.2017 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilecektir.

TTK m.437/1 uyarınca, genel kurul toplantısından önce pay sahiplerinin incelemesine açılması gerekli bilgi ve belgeler, şirket merkez adresinde hazır halde tutulmaktadır.

Genel Kurul Toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda bulunan vekâletname ile temsilcileri vasıtası ile katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

GÜNDEM

1. Açılış ve Yoklama,
2. Divan başkanı ve katipten oluşan Divan Heyetinin seçimi,
3. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,
4. Şirket Yönetim Kurulu’ nca hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Şirket Yönetim Kurulu’ nca hazırlanan 2016 Yılı Bağlılık Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
6. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
7. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
8. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
9. 2017 faaliyet yılı için Bağımsız Denetçinin seçimi
10. Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmesi hususunda T.T.K. 395 ve 396’ncı maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülmesi,
11. Dilekler ve Kapanış.

VEKÂLETNAME

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Karhes Elektrik Üretim A.Ş.’nin 20.05.2017 Cumartesi günü saat 10:00 ‘da şirket merkezi olan Asmalıevler Mahallesi, Taşgeçit Caddesi, No:2, Pamukkale, Denizli adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında beni/bizi temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere, ……………………..……..’yi temsilci tayin ettim/ettik.
Pay Sahibinin
Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı :
İmzası :
Adresi :

Not :Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirkülerinin vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir. Vekâletnameyi ve imza sirkülerini 0258 265 15 85 numaralı faksa gönderebilirsiniz.